1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website philippaerts.be.

De website wordt uitgebaat door Stoeterij Dorperheide - Ludo Philippaerts BVBA, een BVBA naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 99, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0441.358.314.

Philippaerts draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door de website te gebruiken en/of door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Philippaerts persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website. Indien u via de Website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan Philippaerts, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de Cookieverklaring. De voorwaarden waaraan uw gebruik van de Website zijn onderworpen, kunt U consulteren in de Gebruiksvoorwaarden.

2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina's die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Klantinformatie – Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals - zonder hiertoe beperkt te zijn - (i) het aanvragen van een meeting, (ii) een vraag stellen via het contactformulier, (iii) het downloaden van bepaalde documenten zoals een white paper, (iv) het inschrijven voor een evenement, of (v) het doorsturen van uw cv en andere gegevens op onze jobpagina, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot contactgegevens, en meer bepaald uw  naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, naam van uw bedrijf en functie. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals bijvoorbeeld uw motivatie in geval van online sollicitatie.

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk:

  • om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
  • om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;
  • om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail te bezorgen.

3. Doorgifte aan derden

Philippaerts kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden:

  • promotionele doeleinden (m.i.v. direct marketing) en de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van Philippaerts;
  • aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Door de Website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens.

4. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Philippaerts op de hierna vermelde contactgegevens.

5. Contactgegevens

Philippaerts is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Philippaerts contacteren op het volgende adres:

Stoeterij Dorperheide - Ludo Philippaerts BVBA
Weg Naar As 99
B-3670 Meeuwen-Gruitrode

info [at] philippaerts.be

Philippaerts behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22 december 2017.